Sportiva-info

Specijalistička ordinacija medicine sporta SPORTIVA-VŠZ
Beograd,
ul. Hadži Prodanova 2/I
Tel : 0113447473,
0638817090
e-mail : vsz.sportiva@gmail.com

Ordinacija Sportiva-VŠZ je licencirana za obavljanje pregleda i overu takmičarskih knjižica
sportista, saglasno Zakonu o sportu i Pravilniku o bližim uslovima i sadržaju pregleda sportista.
Prema uslovima određenim Pravilnikom,sadržaj pregleda sportista razlikuju se zavisno od uzrasta sportiste, vrste sporta i ranga takmičenja. Shodno ovome za različite kategorije sportista, sportske
škole kao i za sve druge vrste trenažnih aktivnosti postoje specifični zahtevi koji moraju biti
ispunjeni.
Osnovni pregled sportiste sa overom takmičarske knjižice ( ili potvrdom kao dokazom da je
sportista pregledan i sposoban za trenažni proces i takmičenje u svojoj dobnoj grupi), sportisti su obavezni da obave svakih šest meseci i sadrži sledeće segmente:
– anamnestički upitnik ( popunjava sportista ili roditelj)
– osnovna antropometrijsa merenja ( TM; TV )
– fizikalni pregled ( glava: usna duplja, zubi, krajnici, ždrelo; grudni koš : srce i pluća; trbuh;
orijentacioni pregled lokomotornog aparata, utvrđivanje prisustva deformiteta)
– merenje TA u miru i naporu
– EKG u miru i naporu
Osnovne laboratorijske hematološke ( KS ) i biohemijske ( glikemija ) moguće je organizovati
preko naše ordinacije ili ih uraditi u nadležnom DZ ili drugom ličnom aranžmanu.
Po obavljenom zdravstvenom pregledu Klub dobija primerak zdravstvenog lista za svakog sportistu,
dok sportista dobija overu takmičarske knjižice ili potvrdu o obavljenom pregledu kao potvrdu
sposobnosti za bavljenje sportom.
C ene usluga su :
– individualni pregled u ordinaciji – 700,00 din
– ekipni pregled u klubu – 600,00 din
– krvna slika ( Poliklinika DIALAB ) – 250,00 din
– cena pregled sa testom funkcionalnih sposobnosti kao i drugih medicinskih usluga po dogovoru